Anders  #160;Fastighetsutveckling AB AGRANLUND.se  Underhållsplanering


AFF har en raffinerad struktur


Först lite om koder och en väl­digt väl­digt raffin­erad och struktur­erade strukt­ur? Som alla förstår med viss tur!

Strukturer och koder är väld­igt vikt­igt för att få ord­ning och reda på under­hållet tycker visst för­stå­sig­på­arna? Var sak på sin givna plats och sedan ska man få med allt inklus­ive "T1.342 Sim­bass­änger i ute­miljön"

Aff - Avtal för fastighets­förvalt­ning.

I Aff följer man det som ur­sprungl­igen kommer från ny­pro­duktionen och den urtråkiga AMA-littera­turen

Den ganska enfaldiga tanken är att hela fastig­hets­bransch­en en dag ska prata samma "språk", förmodligen i stil med Esperanto, trots att den stora an­delen fastig­hets­äg­are och för­valt­are knapp­ast är några tekniker, utan många gånger bara "helt van­ligt folk" och sär­skilt i bostads­rätts­fören­ingar.

Huvudrubriker i Aff

T1 - Utemiljö

Under varje huvud­rubik finns en upp­sjö med under­rubr­iker typ "T1.342 Sim­bass­änger i ute­miljön" med flera, se illustra­tion ovan.

T2 - Byggnad Utvändigt

T3 - Byggnad Invändigt

T4 - VA-, VVS-, Kyl- & Processmediesystem

T5 - ELsystem

T6 - Tele- och Datasystem

T7 - Transportsystem

T8 - Styr- och Övervakningssystem

Upplysningsvis kan man nämnna att Kinesiskan består av cirka 60.000 tecken.🈲

Sedan finns förstås REPAB med sin struktur

Det vore dumt att utesluta BSAB som en del lutar sig mot

Och sedan får vi för guds skull inte glömma BIM

Sådan teknik sådan makt, sådan makt sådan teknikVisst kan man i ny­produk­tionen be­höva en klar struk­tur och en mängd med koder T1 t.o.m T8. Hur skulle det annars se ut? Undrar just vad en vattbräda har för kod?

Men i nyproduktionen så handl­ar det om relativt få be­sluts­fatt­are och många special­ist­er (Tekno­krater) och med en klar hiark­isk be­sluts­ord­ning, i mångt och mycket även en tyd­lig Byrå­krati, som Max Weber har skildrat om­sorgs­fullt.

I för­valtnings­skedet finns det långt fler som har något att säga till om och som inte är teknik­er, sär­skilt i bostads­rätts­för­en­ing­ar där man kan säga att det finns en viss form av Demo­krati,.....

dock inte alltid :-(


Se på helheten när ni upprättar en underhållsplan


Eller ska man välja en enkel och tyd­lig variant som är lätt att över­blicka för det stora fler­talet?

Allt behöver inte vara så väldigt komplicerat! En brf vet mycket väl vad som finns i huset och hur det ser ut? Och de i alla fall har mycket sällan "T1.342 Sim­bass­änger i ute­miljön".

Gör en buljongtärning av en Oxe!

Jag förde kanske ett själklvart resonemang när jag tog fram under­hålls­planen 1991 och som jag sed­an har ut­veckl­at?

I det allra flesta fall så har fastig­heter 01 MARK. (Fastigheter är ju jord! Det finns dock smärre un­dan­tag i form av 3D-fast­ig­het­er.)

Vänder man sig om så ser man ett hus och där­med 02 FASAD­ER, 03 BALKONG­ER, 04 FÖNST­ER och DÖRR­AR. Och för att komma upp till 05 YTTER­TAKET så går man via 06 TRAPP­HUSET, och så tar man 07 HISSEN upp (för att sedan gå nedåt).

På vägen finner man förmodligen 08 LÄGEN­HETER.

När man är klar med taket så tar man hissen ner till käll­aren för att titta på 09 GEMEN­SAMMA saker såsom garage, tvätt­stugor och annat.

Man kan gärna avsluta, eller börja med, att kolla in 10 VÄRME­CENTRALEN för att fort­sätta med alla 11‑14 INSTALLATIONER. Av­slut­nings­vis kan man diskut­era före­kommande 15 MYNDIG­HETS­KRAV.

INSTALLATIONER = i denna modell
11 Tapp­vatten-/Avlopp,
12 Värme­system,
13 El-, Data, Larm
14 Ventila­tion

Jag har alltså valt en helt annan och en betyd­ligt mer prakt­isk upp­del­ning, struktur, och som pass­ar sär­skilt bra för bostads­rätts­fören­ingar, men även för andra mer prag­mat­iskt lagda pers­oner eller organ­isa­tioner.

Varför inte prata Balkonger med ett före­tag för att senare prata Hissar med ett helt annat?

I regel så mot­svarar dess­utom varje rubrik 01-15 (blad i Excel) en A4 och med gott om plats för minnes­an­teck­ning­ar direkt i Excel­bladet.

Kalkylsidor i en underhållsplan

AGRANLUND.SEs 2021 © smått form­ida­bla och ytterst snill­rika in­del­ning/­strukt­ur. (1991‑2020 fanns 10 rubriker)

01 - Mark inkl. ledningar i marken (som kommuner annars lätt glömmer bort)

02 - Fasader

03 - Balkonger, loftgångar

04 - Fönster, dörrar, portar

05 - Yttertak, terrasser

06 - Trapphus

07 - Hissar

08 - Lägenheter, lokaler

09 - Gemensamheter

10 - Värmecentral

11 - Tappvatten-, avloppsledningar

12 - Värmeledningar; radiatorer

13 - El, Tele, Data, TV

14 - Ventilation

15 - Myndighetskrav

Men visst finns det fler strukturer, vissa bra och andra mindre bra. Källa: Jennifer Rosenborg, examensarbete 2016‑04‑19.

Vidare till "Hur man gör en sup­erb under­hålls­plan i Excel".

Hem till första sidan!

  • Underhållsplanering sid 1 ©
  • Erfarenhetsåterföring sid 1  🔁
  • Fastighetsutveckling  🏠
  • Lite om mig förstås sid 1  Anders Granlund


  • © Anders G Fastighetsutveckling AB 2021-12-16