Anders G #160 #160Fastighetsutveckling AB AGRANLUND Underhållsplanering


Underhållsplan inklusive utlåtande


Det finns väldigt många typer av under­hålls­planer - under­hålls­system.

Vissa kan man kalla för system medan andra är mer att be­trakta som att-göra-listor.

Idag 2021-11-21 finns det inga sär­skilda krav på att man ska ha en under­hålls­plan och sålunda inte heller några regler som säger vad under­hålls­planen ska inne­hålla eller hur det ska vara ut­formad.

Tänk om Boverket får i upp­drag att ta fram instrukt­ioner hur en under­hålls­plan ska vara ut­formad - Milda Makter!

Det blir väl som med Energi­deklara­tionerna?

Huva­ligen! Voj Voj!

Energideklarationen missar målet!

Läs VVS-Forum om möget!

Ett allmänt krav är att alla ska kunna förstå och ifråga­sätta en under­hålls­plan.

Visst kan man ta fram väld­igt inne­hålls­rika under­hålls­planer, viktig­aste är trots allt att inne­hållet är rele­vant och sak­ligt och bygger på er­faren­heter

Grundtanken med underhållsplanering


Huvud­syftet med en under­hålls­plan är att be­döma hur under­hållet ska finans­ieras.

Hur något ska finansiera är rim­ligt­vis en fråga som var och en får ta ställ­ning till, be­roen­de på i vil­ken situations man be­finner sig i?

 • Ska man låna till underhållet?
 • Ska man spara till underhållet?
 • Ska man spara OCH amortera?
 • Svarat är uppen­bart, men ska det vara 50/50 eller 40/60 eller 60/40 eller någon annan kombina­tion?

  Sänka årsavgifterna och flytta från föreningen - har hänt och händer säkert här i landet?

  "Följ avskrivning­arna så så att resultatet blir plus minus noll så ordnar det sig".

  Men är inte av­skriv­ning­arna väld­igt höga i ett nytt hus?

  Jo!

  Av­skriv­ning­arna borde kanske vara pro­gressiva i stället för lin­jära?

  Se på helheten och samordna underhållet


  I den bästa av världar bör en riktig under­hålls­plan om­fatta allt väsent­ligt.

  Planen och tydligt utlåtande ska även utgöra ett hjälp­medel för att kunna utföra under­hållet i RÄTT ORDNING!

  Men allt avser jag de större och svåra fråg­orna - hur ska t.ex. byte av värme­system finans­ieras?

  Men även viktiga frågor bör vara med, även om de är små. Ska vi inte byta ut det som är fel från början och som gör att vi idag får för höga drift­kost­nad­er?

  Ja och sedan ska man förstås bedöma under­hålls­kost­nader och inter­vallet.

  Det finns även en mängd andra åt­gärder som faller under be­grepp­et DRIFT eller LÖPANDE UNDERHÅLL och som bör be­hand­las separat i form av Drift- och Skötsel­instrukt­ioner jämte av­tal med de som ska svara för den löp­ande verk­sam­heten.

  Klydda inte till Under­hålls­planen som vi säger i Skåne!

  Hem till första sidan

  Mumma för konsulter!