Anders G#160#160Fastighetsutveckling AB Anders G  Fastighetsutveckling AB


Anders Granlund


På denna hem­sida tar jag upp 4 trådar: på ett högst person­ligt vis. Sidorna är under ut­veck­ling, sam­tidigt som jag lär mig HTML.

[Texten och bild­material­et är under ständig ut­veck­ling sedan november 2021. Jag anser nämn­ligen att det är bättre att göra någon­ting än att sitta och fund­era på vad man ska skriva. Har man gjort någon­ting så kan man ju ändra. Vad kan man för­bättra om man ingen­ting gjort? En inne­hålls­för­teck­ning kommer att pub­licer­as när jag känner mig "klar", kommit till "sista sidan", för­hopp­nings­vis 1a kvart­alet 2022. Vi får se, det blir sällan som man planerar.]

 • Underhållsplanering  ©
 • Erfarenhetsåterföring  🔁
 • Fastighetsutveckling    🏠
 • Lite om mig förstås  Anders Granlund
 • Först 1989 (Lagom till Gåsa­middagen.)😋 började jag med Under­hålls­plan­ering på HSB Malmö för att sedan fortsätta med drift­upp­följ­ning 1994 och där emellan en hel del projekt­led­ning.

  Brf Per Albins Hem tackar mig för väl utfört arbete

  Sedan 1989 har det säkert blivit 900 under­hålls­planer, inte bara till för­nuft­iga och om­sorgs­fulla bostads­rätts­fören­ingar.

  (Jag får kolla upp antalet en dag)? 📈 😎

  Besiktningsutlåtande och Underhållsplan

  Ovan är förstås inte mycket att orda och skryta med, det finns ju hela 28.800 brf i Sverige. [Källa: Hitta Brf 2021‑11‑30]

  Jag har väl varit lat som inte hann med fler? 😞

  Nu får det räcka med att klätt­ra upp på farliga stegar upp till ytter­tak, via små luckor, och att svettas i trånga illa planer­ade värme­central­er. 😳

  Jag ska istället trappa ner och göra andra trevliga saker och mer för mig själv och mina allra kär­aste. 💞

  Ingen nämnd, ingen glömd.

  Nu ska jag ut­veckla mindre fast­ig­heter, jag börjar med där jag och min fru ska bo i 2023!

  Jag har ju en del upp­slag på G! 💒


  Amortera/låna spara/köpa


  Ett (skärpt) ARGUSÖGA åt ny­byggda bo­stads­rätts­fören­ing­ar. En mot­pool till alla de som vill profit­era på svaga bostads­rätts­fören­ingar.

  Men enstaka under­hålls­planer © kan jag tänka mig att upp­rätta men till nya brf som be­finner sig i gar­anti­skedet.

  De i regel resurs­svaga för­ening­arna kan be­höva all hjälp på jord­en för att få rätt mot himla svår­flörtade byggare som bara hänvisar till proto­koll och vad kontrakt­et säger.

        🏴

  Se på helheten

  Det finns alltid något som kan bör på­pek­as och be­trakt­as som ett FEL, sett ur ett konsu­ment­per­spektiv.

  Brf har (i praktisk mening) över­huvud­taget inte ut­fört någon projekt­ering eller svarat för några besikt­ningar. 👈 

  Och så kan det ju vara bra att få veta lite mer om sin fastig­het, vart sitter "tank­lock­et", hur kommer man ut till taket och in i hiss­maskin­rummet?

  Vad gör alla konst­iga mo­jäng­er? ställ­don, styr­ventil, VVC, VS? Hur det är tänkt att fung­era? 🙄

  Alternativt att se....

  att det inte alls fung­er­ar som det är tänkt, inte ens i teorin.

  Typisk interimsstyrelse i en brf
  Inter­ims­styr­el­se i en brf!  Korta film­snuttar om Under­hålls­plan­ering! Syftet är att för­medla Under­hålls­plan­evange­liumet. Helt gratis...

  I framtiden ska jag satsa på roliga saker, så­som att samman­ställa alla under­hålls­planer eller fort­sätta på min bok? Kanske en mer under­håll­ande e-bok? En PODD?

  Boken var för övrigt "årets julklapp 2017", men det visste ingen :-(

  Underhållsplanering, utgåva 2 👈👌

  Klicka å köp ut­gåva 2!

  Jag ska göra peda­gogiska filmer, hur man kan gör under­hålls­planer som om­fattar det väs­ent­liga? 🎦

  Film­klippen ska även visa hur man an­vänder under­hålls­planen i Excel. 💬

  Alla under­hålls­planer bör för övrigt upp­dateras när man utfört något.

  Bus­enkelt i Excel!

  Alla bör kunna räkna med under­hålls­kostn­ader. 😀

  Men jag kommer alltid att sär­behand­la mina o­tal­iga favorit­brf 💗

  Fortsätt till någon av dessa inte fullt så tråk­iga och absolut inte stereo­typiska, sidor:

 • Underhållsplanering  ©
 • Erfarenhetsåterföring  🔁
 • Fastighetsutveckling (ej påbörjad) 🏠
 • Lite om mig förstås  Anders Granlund


 • © Anders G Fastighetsutveckling AB 2021-12-21